відділи товариства

Наші замовники

 

Геологія (от др.-греч. γῆ — «земля» и от λόγος — «слово») — комплекс наук про склад, будову земної кори і розміщених в ній корисних копалин.

Україна - унікальна мінерально-сировинна держава, багатства надр якої зумовлені особливостями геологічної будівлі її території. В межах країни розповсюджені всі основні геоструктурні зони земної кори: платформні, геосинклінальні і перехідні між ними області - крайові прогини. В геологічній будівлі цих зон приймають участь дуже різноманітні по своєму складу, походженню і віку гірські породи. Різноманітність різних геолого-структурних умов і величезний діапазон часу (більш 2.5 млрд. років) протягом багатьох епох: архейської, раннєпротерозойської, піздньо-протерозойської, рифей-вендської (байкальської), раннєпалеозойської (каледонської), піздньопалеозойської (герцинської) і мезо-кайнозойської (альпійської) визначили формування практично всіх видів корисних копалин, в тому числі цілого ряду великих і дуже великих по запасам родовищ вуглеводневої сировини і твердих корисних копалин.

Територія України в геологічному і металогенічному відношенні відноситься до числа відносно слабо досліджених і можливості нарощування її мінерально-сировинної бази далеко не вичерпані. Підтвердженням цьому і є великі, в багатьох випадках, принципово нові відкриття останніх років. Займаючи площу в 0,4 % від світової суши (603.7 тис. кв. км), Україна в кінці 80-х - початку 90-х років виробляла до 5 % корисних копалин від загально світового видобутку. З розвідкою, видобутком, переробкою і використанням мінеральної сировини, в тій або іншій мірі, було зв'язане біля 48 % виробничих фондів і 20 % трудових ресурсів. Мінерально-сировинний комплекс (МСК) забезпечував 23-25 % валового національного продукту.

В нинішній час в надрах України виявлене біля 20 тис. родовищ корисних копалин з яких більш 7 500 родовищ по 90 видам мінеральної сировини мають промислове значення. Промисловістю освоєне 3 350 родовищ, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів різноманітних видів корисних копалин. На їхній базі діють понад дві тисячі гірничодобувних, збагачувальних і переробних підприємств. В Україні в великих обсягах ведеться видобуток кам'яного вугілля (2 % від світового видобутку), залізних (4 %) і марганцевих (10 %) руд, урану, титану, цирконію, германію, графіту (4 %), каоліну (18 %), брому, охри, нерудної металургійної сировини (кварцити, флюсові вапняки і доломити), хімічної сировини (самородна сірка, кам'яні і калійні сульфатні солі), облицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити і ін.), скляного піску.

Україна здатна сама себе забезпечити і експортувати такі важливі види корисних копалин і продукти їхньої переробки як залізо, марганець, титан, цирконій, уран, графіт, каолін, самородна сірка, кам'яна сіль, високоякісна флюсова і вогнетривка сировина, декоративно-облицювальні матеріали і ін.

Головним напрямом робіт ТОВ «МАГМА» є розвідка родовищ корисних копалин.

Розвідка родовищ корисних копалин здійснюється шляхом проведення геологорозвідувальних робіт.

Геологорозвідувальні роботи – це комплекс робіт, який спрямований на з’ясування місця залягання, умов залягання, якості корисної копалини та умов її розробки.

За класифікацією розвідка родовища складається з трьох стадій: початкова, попередня, детальна.

Необхідність проходження всіх стадій, або тільки однієї залежить від площі розвідки, клімату району розвідки і т.д.

Кінцевою метою геологорозвідувальних робіт є затвердження запасів у ДКЗ України.

ТОВ «Магма» виконує весь комплекс цих робіт починаючи з початкової розвідки та закінчуючи затвердженням запасів у ДКЗ України.

За відносно невеликий проміжок часу, протягом 2006-2010 рр., підприємством проведені геологорозвідувальні роботи і затверджені запаси корисної копалини в ДКЗ України на 74 родовищах в межах Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та в Криму. ТОВ «Магма» забезпечене як кваліфікованими працівниками, так і всім необхідним обладнанням.

Геолог ТОВ "Магма" Василевський Вадим Васильович

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Tov-magma.kiev.ua

ТОВ "МАГМА". Всі права захищені. 2002-2013

При використаннні текстових матеріалів сайта, гіперпосилання на "tov-magma.kiev.ua" ОБОВ'ЯЗКОВА!

Розробка сайтів by LeKa

Rambler's Top100